ลงโฆษณาบน Youtube | FutureSkill

ลงโฆษณาบน Youtube

Course 12: ทำไมใครๆก็สนใจ Youtube 

  • พฤติกรรมการดู Youtube ของคนไทย
  • ประเภทการลงโฆษณาบน Youtube
Skills
Google ads
google adword
ลงโฆษณา Google ads
google search
youtubemarketing
youtube