สร้างเว็บแอพลิเคชั่น ด้วย Vue.js framework ที่มาแรงที่สุด | FutureSkill
สร้างเว็บแอพลิเคชั่น ด้วย Vue.js framework ที่มาแรงที่สุด


1.) Introduction
(1 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(1 นาที)
2.) แนะนำคอร์สเรียน Vue.js
(13 นาที)
Episode 1(13 นาที)
3.) ปูพื้นฐาน HTML CSS JavaScript
(15 นาที)
Episode 2(15 นาที)
4.) Concept การทำงานของ Vue
(16 นาที)
Episode 3(16 นาที)
5.) Vue Syntax
(49 นาที)
Episode 4/1Vue Properties : Data&Methods(7 นาที)
Episode 4/2 Vue Directives v-if, v-bind, v-for, v-on(17 นาที)
Episode 4/3 Vue Properties : Computed & Watch(7 นาที)
Episode 4/4 สร้าง Component and Props(6 นาที)
Episode 4/5 Vue life cycle(6 นาที)
Episode 4/6 Vue Syntax: Slot(4 นาที)
6.) Vue router
(49 นาที)
Episode 5/1 ติดตั้ง Vue router on exist project(11 นาที)
Episode 5/2 Vue router with vue-cli and router-link(9 นาที)
Episode 5/3 Router.push and routing name(6 นาที)
Episode 5/4 Dynamic routing(13 นาที)
Episode 5/5 Redirect, transition and routing guard(8 นาที)
7.) Vuex
(21 นาที)
Episode 6(21 นาที)
8.) Workshop ระบบบันทึกการอ่านหนังสือ
(47 นาที)
Workshop Part1(25 นาที)
Workshop Part2(21 นาที)
9.) เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
(0 นาที)
เอกสารประกอบการเรียน

สร้างเว็บแอพลิเคชั่น ด้วย Vue.js framework ที่มาแรงที่สุด

9 บทเรียน |3 ชั่วโมง 34 นาที