สร้าง Chatbot เก็บข้อมูลลูกค้าด้วย Dialogflow และ Firestore | FutureSkill
สร้าง Chatbot เก็บข้อมูลลูกค้าด้วย Dialogflow และ Firestore


1.) Introduction
(1 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(1 นาที)
2.) Episode 1
(9 นาที)
เตรียมตัวก่อนเริ่มทำ Chatbot (9 นาที)
วิธีการติดตั้ง
3.) Episode 2
(12 นาที)
สร้าง Project firebase(12 นาที)
4.) Episode 3
(20 นาที)
ทำ mirror bot ล้อข้อความที่เขียนไป(20 นาที)
ตัวอย่าง Code
5.) Episode 4
(15 นาที)
เริ่มต้นทำบอทสั่งกาแฟ(15 นาที)
ตัวอย่าง Code
6.) Episode 5
(10 นาที)
เชื่อม Dialogflow เข้ากับ LINE(10 นาที)
ตัวอย่าง Code
7.) Episode 6
(11 นาที)
เชื่อมต่อ Database ด้วยFirebase/ Firestore(11 นาที)
ตัวอย่าง Code
8.) Episode 7
(8 นาที)
เพิ่มความสามารถของ bot ให้รองรับการสั่งกาแฟได้(8 นาที)
9.) Episode 8
(7 นาที)
เก็บงาน Intent การสั่งกาแฟ (7 นาที)
10.) Episode 9
(7 นาที)
เพิ่ม functions รองรับการสั่งกาแฟ(7 นาที)
ตัวอย่าง Code
11.) Episode 10
(7 นาที)
เพิ่มความสามารถให้ รับออเดอร์ และบันทึกลง database(7 นาที)
ตัวอย่าง Code
12.) Episode 11
(11 นาที)
ลองใช้ Quick reply เพื่อ Ux ที่ดีกว่า(11 นาที)
ตัวอย่าง Code
13.) Episode 12
(6 นาที)
แจ้งเตือนออเดอร์เข้าด้วย LINE Notify(6 นาที)
ตัวอย่าง Code
14.) Episode 13
(10 นาที)
ทำ Database Monitor เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าให้มารับกาแฟ(10 นาที)
ตัวอย่าง Code

สร้าง Chatbot เก็บข้อมูลลูกค้าด้วย Dialogflow และ Firestore

14 บทเรียน |2 ชั่วโมง 19 นาที