Advanced: การสอนบอท เพิ่มความฉลาด | FutureSkill

Advanced: การสอนบอท เพิ่มความฉลาด

C
Chanakarn Chinchatchawal
เป็น CEO ที่ ZWIZ.AI

Episode 6: Advanced: การสอนบอท เพิ่มความฉลาด 

เมื่อบอทตอบคำถามไม่ได้ เราสามารถสอนบอทเพิ่มเติมให้เข้าใจบทสนทนาเพิ่มเติม และ ตอบได้แม่นยำ และ ครอบคลุมมากขึ้น โดยส่วนนี้จะแนะนำให้เข้าใจถึงขอบเขตการสอนแชทบอท และ การเพิ่มคำถาม/คำตอบให้แชทบอท

  • ขอบเขตความเข้าใจของ AI Chatbot
  • ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลคำถามที่ต้องสอน AI Chatbot
  • การสอน AI Chatbot ด้วยชุดคำถาม/คำตอบใหม่ๆ
Skills
bot
แชทบอท
Chatbot