How to Think Outside the box? | FutureSkill

How to Think Outside the box?

62 ผู้เรียน
Funknathee Prapasawat
เป็น Founder ที่ know-are.com
62 ผู้เรียน

Course 2. How to Think Outside the box? 

การคิดนอกกรอบ จะทำให้เราเริ่มต้นที่เติบโตได้เร็วขึ้น ทำให้มองเห็นผลลัพธ์ที่หลากหลาย และรู้จักการใช้งานอย่างถูกวิธี และหลากวิธี

  • ทำไมถึงควรคิดนอกกรอบ
  • กระบวนการคิดนอกกรอบมีอะไรบ้าง
**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ : กระดาษ A4 และ ปากกา/ดินสอ เพราะคอร์สนี้มี workshop สนุกๆ ให้ฝึกกันด้วย 
Skills
ความคิดนอกกรอบ
ความคิดเชื่อมโยง
creativity
creative
thinking