How to Think Outside the box? | FutureSkill

How to Think Outside the box?

Funknathee Prapasawat
เป็น Founder ที่ know-are.com

Course 2. How to Think Outside the box? 

การคิดนอกกรอบ จะทำให้เราเริ่มต้นที่เติบโตได้เร็วขึ้น ทำให้มองเห็นผลลัพธ์ที่หลากหลาย และรู้จักการใช้งานอย่างถูกวิธี และหลากวิธี

  • ทำไมถึงควรคิดนอกกรอบ
  • กระบวนการคิดนอกกรอบมีอะไรบ้าง


 

**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ : กระดาษ A4 และ ปากกา/ดินสอ เพราะคอร์สนี้มี workshop สนุกๆ ให้ฝึกกันด้วย 
Skills
creative
thinking
ความคิดเชื่อมโยง
ความคิดนอกกรอบ
creativity