Icon Design สร้างรายได้ | FutureSkill
Icon Design สร้างรายได้


1.) Introduction
(0 นาที)
แนะนำคอร์สเรียน(0 นาที)
2.) Episode 1
(8 นาที)
รู้จักกับงานออกแบบประเภทไอคอน (Icon design)(8 นาที)
3.) Episode 2
(10 นาที)
รู้จักประเภทและกระบวนการคิดของไอคอนในรูปแบบต่างๆ(10 นาที)
4.) Episode 3
(10 นาที)
เทคนิคการคิดวางแผนในการออกแบบไอคอน(10 นาที)
5.) Episode 4
(5 นาที)
รู้จักกับโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบไอคอน(5 นาที)
6.) Episode 5
(5 นาที)
สร้างไอคอนโดยใช้ Tool ต่างๆ ใน Illustrator(5 นาที)
7.) Episode 6
(8 นาที)
การตัดทอน การรวมรูปทรงต่างๆ ของไอคอนโดยใช้ Pathfinder(8 นาที)
8.) Episode 7
(12 นาที)
การตั้งค่าขนาดของ Artwork ในงานออกแบบไอคอน(12 นาที)
9.) Episode 8
(14 นาที)
เริ่มสร้างไอคอนแบบพื้นฐาน(14 นาที)
10.) Episode 9
(7 นาที)
การตั้งค่าเพื่อการ Export ไฟล์ไอคอน(7 นาที)
11.) Episode 10
(13 นาที)
การสร้างรายได้จากงานออกแบบไอคอน(13 นาที)

Icon Design สร้างรายได้

11 บทเรียน |1 ชั่วโมง 36 นาที