นฤมล โชคสุริยะสกุล | FutureSkill
นฤมล โชคสุริยะสกุล
Co-Founder ที่ Digisaws
ประวัติผู้สอน

วิทยากร

  • วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอลสู่มืออาชีพ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
  • วิทยากรพิเศษหลักสูตร Digital Communication คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • วิทยากรหลักสูตร Google Ads มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • วิทยากร Digital Economy ให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องเงินและผ้าทอ จังหวัดน่าน
  • วิทยากรพิเศษบริษัทเอกชนอื่นๆ อีกมากมาย

ประสบการณ์การทำงาน

  • Co-Founder of Digisaws (Holistic Digital Marketing)
  • Online Advertising Specialist & Media Planner บริษัท Online Agency
  • Senior Online Marketing, BEC-Tero Entertainment (ช่อง 3)
  • Assistant Online Marketing Manager, Amarin Television
  • E-Commerce and Digital Marketing Section Manager, Pizza Hut

ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์

คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ