Intuon sirawatcharapol | FutureSkill

Intuon sirawatcharapol

PEAREi แม่ค้าออนไลน์สาย Video Marketing - สร้างสื่อด้วยมือถือเครื่องเดียว https://bit.ly/2tMcsZY

เรียนจบปริญญตรี หอการค้าไทย คณะบริหารระหว่างประเทศ 

ประวัติผู้สอน

เพจและช่องยูทูป
ประสบการณ์ที่ผ่านมา: ทำธุรกิจขายออนไลน์ + สร้าง personal brand

เรียนจบปริญญตรี หอการค้าไทย คณะบริหารระหว่างประเทศ 

ประวัติผู้สอน

เพจและช่องยูทูป
ประสบการณ์ที่ผ่านมา: ทำธุรกิจขายออนไลน์ + สร้าง personal brand