สโรชา พวงเขียว | FutureSkill

สโรชา พวงเขียว

Graphic Designer ที่ Merge Digital Agency Co.,LTD
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติผู้สอน

  • Freelance Graphic Designer ที่ FutureSkill และ Infographic Thailand, 
  • วิทยากรสอน Illustrator, Drawing และ Character Design มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติผู้สอน

  • Freelance Graphic Designer ที่ FutureSkill และ Infographic Thailand, 
  • วิทยากรสอน Illustrator, Drawing และ Character Design มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี