อกณิฐ กวางแก้ว | FutureSkill
อกณิฐ กวางแก้ว
วิศวกร/นักวิชาการ/นักศึกษาปริญาเอก ที่ ปัจจุบันกำลังศึกษา ปริญญาเอก สาขา Information Science ณ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติผู้สอน

"มีความเชี่ยวชาญในด้าน electrical engineering, high voltage substation design และ มีประสบการณ์การทำงานด้าน data science โดยเฉพาะ energy management รวมถึง มีผลงานวิจัยอีกมากมาย"


ทำงานด้าน Data Science สำหรับ Energy management งานด้าน Electrical Engineer และงานวิจัย รวมเป็นเวลา 10 ปี กว่าๆ


ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

 • ทำงานเบื้องหลัง เกี่ยวกับการวิเคราะห์และพยากรณ์ ข้อมูลพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
 • มีความเชี่ยวชาญงานระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยเฉพาะงาน Design สถานีไฟฟ้า
 • พัฒนา Software ต่างๆ ที่ใช้กับงานด้านวิศวกรรมไฟ้ฟ้า และเป็นงานเฉพาะทาง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 • ได้รางวัลบทความวิจัย ยอดเยี่ยมในงานวิชาการ KICSS2016 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 • ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในงานวิชาการ PEACON2019 และ ได้นำเสนอบทความเดียวกัน ที่งาน MEPS2019 ณ ประเทศโปแลนด์
 • ได้รับเชิญไปบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ Data science for Energy ในงานต่างๆ เช่น Future Energy 2019 ที่ อิมแพคฯ


ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน (PEA Full-Scholarship)
 • ปริญญาโท Engineer of Information and Communication Technology for Embedded System, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT (TAIST-Tokyo Tech Full-Scholarship)

ความเชี่ยวชาญ

 • Data Science
 • Artificial Intelligence
 • Machine Learning
 • Deep Learning
 • Optimization Techniques
 • Blockchain
 • Engineering Design using AUTOCAD
 • Prediction
คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ