นพ.อาสาห์ ธีรนวกรรม | FutureSkill
นพ.อาสาห์ ธีรนวกรรม
ผู้อำนวยการแพทย์และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนธุรกิจ ที่ มิตรไมตรี คลินิก
ประวัติผู้สอน

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปใน บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด มากว่า 6 ปี มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจรักษาตามมาตรฐานฯ และมีความสามารถในการสร้างให้เกิดการประสานงานกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรกับการประสานงานสู่องค์กรภายนอก มีความสนใจในด้านการท่องเที่ยวตามสถานที่ใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆในชีวิต เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อทุกๆสถานการณ์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันที่ทำอยู่:บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการแพทย์
ผลงานที่ภาคภูมิใจของชีวิต:ผลงานในการสร้างให้ มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาสนามบินน้ำ เป็นที่ยอมรับของชุมชนข้างเคียง และสามารถสร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันกับชุมชนข้างเคียงได้ นำมาสู่การมีผลประกอบการในสาขาที่มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นตามลำดับ และการได้มีโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น นำมาซึ่งบทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา 

  • 2016-2020  Medical staff organizations (MSOs) of Mithmitree Medical Company ( องค์กรแพทย์ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด )
  • 2014-2020  Mithmitree Medical Clinic, Nonthaburi
  • 2013-2014  Sunpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani
  • Khemmarat Hospital, Ubon Ratchathani (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี )

ประวัติการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม มหิดล 

หลักสูตรMini Master of Management in Health (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561 

Corporate Innovation Bootcamp Batch 17: นวัตกรรมองค์กรสร้างได้ จาก  Rise Academy รุ่นที่ 17 พ.ศ.2562

คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ