เมธีนัทธ์ คำเพราะ | FutureSkill
เมธีนัทธ์ คำเพราะ
Robotic Embedded Engineer ที่ AI and Robotics ventures
ประวัติผู้สอน

ประสบการณ์สอนหรืองานี่เกี่ยวข้องกับคอร์สเรียน:

  • วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Embedded Systems and IoT Camp รุ่นที่ 1 ภายใต้โครวการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) วันที่ 16-17 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา


ประวัติการศึกษา:

  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการ TAIST-Tokyo-Tech Program, ICTES.
คอร์สที่สอน
อัพเดทคอร์สใหม่ เสริมทักษะใหม่ ๆ