เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกับการทำงาน นอกเหนือจากทักษะด้านความรู้และความสามารถเฉพาะทาง (Hard Skill) เช่น ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การบัญชี ที่ต้องมีแล้วนั้น ก็จำเป็นจะต้องมี Essential Skills หรือที่รู้จักกันในชื่อ Soft Skills นั่นเอง ซึ่งเป็นทักษะทางพฤติกรรมที่ได้มาจากการประสบการณ์และการเรียนรู้

บทความนี้ Futureskill ขอมาแนะนำ 5 “ทักษะสำคัญ” เปิดประตูสู่ความ “สำเร็จ”ที่จะทำให้คุณโดดเด่นในสายงาน

1.Growth Mindset

คือ ทัศนคติที่เชื่อว่าความสามารถของเรานั้นพัฒนาได้ เราสามารถเรียนรู้และเติบโตได้ตลอดเวลา ตรงกันข้ามกับ Fixed Mindset ซึ่งเป็นทัศนคติที่เชื่อว่าความสามารถของเรานั้นถูกกำหนดไว้แล้ว

หากเรามี Growth Mindset เราจะมีความกระตือรือร้น ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท้าทายตัวเอง  พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

แนวทางในการพัฒนาทักษะ 

 • ฝึกฝนการมองหาโอกาสในการเรียนรู้
 • ท้าทายตัวเองอยู่เสมอ
 • เปิดใจรับคำวิจารณ์

2.Systematic Thinking

คือ การคิดอย่างเป็นระบบ แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของปัญหาอย่างรอบคอบ และมองหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น

       ทักษะนี้จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างโดดเด่น

แนวทางในการพัฒนาทักษะ 

 • แยกแยะองค์ประกอบของปัญหา
 • มองหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
 • ฝึกคิดอย่างมีเหตุมีผล 

3.Time management

คือ ทักษะในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดลำดับความสำคัญให้กับงานต่าง ๆ และบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้ทันเวลา ลดความเครียด สร้างสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

แนวทางในการพัฒนาทักษะ

 • กำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงาน
 • ตั้งเวลาทำงาน กำหนดเวลาพักผ่อนให้เหมาะสม
 • เรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์และลดความเครียด

4.Teamwork and Collaboration

คือ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งปันความคิด ข้อมูล ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสำคัญในการทำงานในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเราไม่สามารถรับปริมาณงานได้เพียงคนเดียวทั้งหมด

แนวทางในการพัฒนาทักษะ

 • เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่ต้องใช้การทำงานเป็นทีม
 • เรียนรู้วิธีแบ่งปันความคิดและข้อมูลกับผู้อื่น
 • ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

5.Flexibility and Adaptability

คือ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทักษะนี้จะช่วยให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางในการพัฒนาทักษะ

 • ฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • เปิดใจรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

           จากทักษะข้างต้นทั้งหมดจะเห็นได้ว่า Essential Skills นั้นเป็นทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งหากคุณมีทักษะเหล่านี้ติดตัวอยู่แล้ว ถึงแม้ว่า AI จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแค่ไหน ก็ไม่สามารถแทนที่คนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การมีทักษะทางพฤติกรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณโดดเด่นและประสบความสำเร็จในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วครับ

“ ทุกที่มีคนเก่ง แต่การไม่หยุดพัฒนา

จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาว”